Tổng hợp code hay dùng cho woocommerce

Woocommerce,
04/01/2020, 09/01/2020, 4:07 sáng

Code theme woocommerce

Mặc định khi cài plugin woocommerce vào 1 theme wordpress setup từ đầu thì nó sẽ không hiển thị trang shop và sản phẩm bạn cần phải add thêm 1 số thành phần vào thì theme của bạn mới hỗ trợ được woocommerce

 

add WooCommerce Theme Developer Handbook

Add vào file function.php trong theme của bạn để hỗ trợ WooCommerce

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-theme-developer-handbook/

Nếu cần dùng css của WooCommerce thì add thêm thẻ <?php body_class(); ?> này vào body, còn tự viết css thì không cần

Hiển thị giỏ hàng mini với ajax

Cách 1: https://stackoverflow.com/questions/50033227/is-there-any-way-to-display-the-woocommerce-mini-cart-on-my-wordpress-site

Function

Chèn vị trí muốn hiển thị cart

Cách 2: thay đổi số lượng, tổng giá của woocommerce mini cart

Function

Chỗ muốn hiển thị mini cart

Hiển thị breadcrumb cho woo

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce_breadcrumb/

Code phân trang paginate theo Shortcodes

Link doc Shortcodes: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-shortcodes/

để paginate=”true” để phân trang

paginate – Toggles pagination on. Use in conjunction with limit. Defaults to false set to true to paginate .

 

Code hiện giỏ hàng

$id = get_the_ID();

 

Các bài viết cùng chuyên mục

08 9898 2526