Thêm nội dung vào trước sau nút giỏ hàng trang sản phẩm WooCommerce

Woocommerce,
04/06/2020, 04/06/2020, 2:35 chiều

Trong bài này netweb.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nội dung và trước và sau nút thêm vào giỏ hàng trong trang chi tiết dùng WooCommerce

Thêm nội dung ở trước nút Add to cart

Chúng ta sử dụng hook woocommerce_short_description để thêm code vào function.php

Thêm nội dung dưới nút thêm vào giỏ hàng

Hình thành công

Các bài viết cùng chuyên mục