Những đoạn code hay dùng để code theme wordpress

Code theme wordpress,
06/11/2019, 06/04/2020, 2:58 sáng

Đây là những đoạn code tổng hợp thưởng dùng giúp cho các bạn code theme wordpress 1 cách nhanh hơn!

Chèn file css

Chèn file javascript

Fix admin bar

Chèn header và footer

Lấy đường dẫn trang chủ: Ví dụ: https://netweb.vn/

Lấy ghép các file nhỏ trong wordpress

Đăng ký menu wordpress

Lấy dữ liệu content

Lấy tiêu đề page, post ra ngoài

Lấy ngày dạng d/m/y

Lấy đường dẫn url hiện tại trong theme

Đoạn cho rút ngắn ký tự mô tả wordpress

 

Dùng cho acf

Lấy dữ liệu option acf

Lấy field acf

Author

https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_the_author_meta/

Tạo vòng lặp nhiều field

https://netweb.vn/code-repeater-field-acf-tao-vong-lap-nhieu-field.html

Khai báo tạo template cho page

Gravity Forms

 

Các bài viết cùng chuyên mục

08 9898 2526