Những đoạn code hay dùng để code theme wordpress

Code theme wordpress,
06/11/2019, 24/11/2020, 7:48 sáng

Đây là những đoạn code tổng hợp thưởng dùng giúp cho các bạn code theme wordpress 1 cách nhanh hơn!

Chèn file css

Chèn file javascript

Fix admin bar

Chèn header và footer

Lấy đường dẫn trang chủ: Ví dụ: https://netweb.vn/

Lấy ghép các file nhỏ trong wordpress

Đăng ký menu wordpress

Lấy dữ liệu content

Lấy tiêu đề page, post ra ngoài

Lấy ngày dạng d/m/y

Lấy đường dẫn url hiện tại trong theme

Get thumbnail url

Get mô tả ngắn

Đoạn cho rút ngắn ký tự mô tả wordpress

Rút ngắn ký tự cho title

 

Dùng cho acf

Lấy dữ liệu option acf

Lấy field acf

Author

https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_the_author_meta/

Tạo vòng lặp nhiều field

https://netweb.vn/code-repeater-field-acf-tao-vong-lap-nhieu-field.html

Khai báo tạo template cho page

Gravity Forms

Lấy những bài viết mới nhất wordpress

Get tên theo taxonomy

https://stackoverflow.com/questions/3376651/wordpress-how-do-i-get-taxonomy-name-in-taxonomy-php

ẩn acf admin

 

Các bài viết cùng chuyên mục