Nội dung

Những đoạn code hay dùng để code theme wordpress

3 năm trước, Code theme wordpress, 1821 Lượt xem

Đây là những đoạn code tổng hợp thưởng dùng giúp cho các bạn code theme wordpress 1 cách nhanh hơn!

reponside css

@media only screen and (max-width: 600px) {
 //code
}

Chèn file css

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/style.css" media="screen,projection">

Chèn file javascript

<script type="text/javascript" src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/css/jquery-3.2.1.min.js"></script>

Fix admin bar

 <!-- fix admin bar-->
<script>
$(document).ready(function() {
  if ($('#wpadminbar')[0]) {
    $('header').css('top', '32px')
  }
});
</script>

Chèn header và footer

<?php wp_head(); ?>
 <?php wp_footer(); ?>

Lấy đường dẫn trang chủ: Ví dụ: https://netweb.vn/

<?php echo get_home_url(); ?>/

Lấy ghép các file nhỏ trong wordpress

<?php get_template_part('template-parts/menu'); ?>

Đăng ký menu wordpress

register_nav_menus( array(
		'top_menu' => esc_html__( 'Top Menu' ),
		'header_menu' => esc_html__( 'Header Menu' ),
		'menu_mobie' => esc_html__( 'Menu Mobile' ),
		'left_menu_1' => esc_html__( 'Left Menu 1' ),
		'left_menu_2' => esc_html__( 'Left Menu 2' ),
		'left_menu_3' => esc_html__( 'Left Menu 3' )
	) );

Lấy dữ liệu content

<?php the_content(); ?>

Lấy tiêu đề page, post ra ngoài

<?php the_title(); ?>

Lấy ngày dạng d/m/y

<?php the_time('d/m/Y'); ?>

Lấy đường dẫn url hiện tại trong theme

<?php echo the_permalink(); ?>

Get thumbnail url

<?php echo get_the_post_thumbnail_url(); ?>
<?php echo the_post_thumbnail(); ?>

Get mô tả ngắn

<?php the_excerpt(); ?>

Đoạn cho rút ngắn ký tự mô tả wordpress

function custom_excerpt_length( $length ) {
    return 30;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Rút ngắn ký tự cho title

<?php $title = get_the_title(get_the_ID()); ?>
<a href="<?php the_permalink() ?>"> 
<h3> 
<?php echo wp_trim_words($title,18); ?> 
</h3> 
</a>

Dùng cho excerpt mô tả rút ngắn ký tự

<?php $des_ok = get_the_excerpt(); ?> 
<?php echo wp_trim_words($des_ok,10); ?>

Dùng cho acf

Lấy dữ liệu option acf

<?php the_field('footer_lop_moi', 'option') ?>

Lấy field acf

<?php the_field('khu_vuc');?>
<?php echo get_field('chuyen_nganh');?>

Author

https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_the_author_meta/

Tạo vòng lặp nhiều field

https://netweb.vn/code-repeater-field-acf-tao-vong-lap-nhieu-field.html

Khai báo tạo template cho page

<?php
/*
Template Name: Home Page
*/
?>

Gravity Forms

<?php echo do_shortcode('[gravityform id="1" title="true" description="true"]'); ?>
[gravityform id="1" title="true" description="true"]

Lấy những bài viết mới nhất wordpress

<div class="khoitinok">
<h3 class="title-wg wow fadeInUp">Tin mới nhất</h3>

  <?php
  $recent_posts = wp_get_recent_posts(array(
    'numberposts' => 10, 
    'post_status' => 'publish' 
  ));
  foreach($recent_posts as $post) : ?>
	<div class="tinmoi wow fadeInUp">
		<div class="hinhtm">
			<a href="<?php echo get_permalink($post['ID']) ?>">
				<?php echo get_the_post_thumbnail($post['ID'], 'full'); ?>
			</a>

		</div>
		<div class="title-tm">
			<a href="<?php echo get_permalink($post['ID']) ?>">
				<?php echo $post['post_title'] ?>
			</a>
		</div>
	</div>
  <?php endforeach; wp_reset_query(); ?>
</div>	

Get tên theo taxonomy

https://stackoverflow.com/questions/3376651/wordpress-how-do-i-get-taxonomy-name-in-taxonomy-php

ẩn acf admin

// hide acf
//add_filter('acf/settings/show_admin', '__return_false');

// function secret_plugin_webcusp()
// {
//   global $wp_list_table;
//   $hidearr = array('advanced-custom-fields-pro/acf.php', 'user-role-editor/user-role-editor.php');
//   $myplugins = $wp_list_table->items;
//   foreach ($myplugins as $key => $val) {
//     if (in_array($key, $hidearr)) {
//       unset($wp_list_table->items[$key]);
//     }
//   }
// }
// add_action('pre_current_active_plugins', 'secret_plugin_webcusp');


//hide Custom Post Type UI
//remove_action('admin_menu', 'cptui_plugin_menu');

// function secret_plugin_webcusp()
// {
//   global $wp_list_table;
//   $hidearr = array('custom-post-type-ui/custom-post-type-ui.php', 'user-role-editor/user-role-editor.php');
//   $myplugins = $wp_list_table->items;
//   foreach ($myplugins as $key => $val) {
//     if (in_array($key, $hidearr)) {
//       unset($wp_list_table->items[$key]);
//     }
//   }
// }
// add_action('pre_current_active_plugins', 'secret_plugin_webcusp');


//add_filter('all_plugins', '__return_empty_array');
final

Update 2021

Đăng ký 1 template mới cho post hoặc post type

<?php
/*
 * Template Name: Single full with
 * Template Post Type: post
 */

?>

get sidebar wordpress

<?php get_sidebar('nice-bar'); ?>

Code thum

 <a href="<?php echo the_permalink(); ?>" class="thumb" title="<?php the_title(); ?>">
							
							<?php if ( has_post_thumbnail() ) { ?>
								 <img src="<?php echo get_the_post_thumbnail_url(); ?>" width="610" height="340" alt="<?php the_title(); ?>">
							 <?php 
								 }else{ 
							 ?>
								 thum bai khi khôn có
								 <?php
							 } 
							 ?> 
              
            </a>

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  10 tháng trước, 338 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  12 tháng trước, 228 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)