Tổng hợp các đoạn mã JS hay dùng

1 tháng trước, JavaScript, jquery, 110 Lượt xem

Chào các bạn, hôm netweb sẽ có 1 bài tổng hợp các đoạn mã js, jquery hay dùng cho các bạn nhé, với phương châm sẵn add code vài dùng thôi ạ..hi

1. Thêm class theo chiều cao của web jquery


<script>
  $(function() {
    //caches a jQuery object containing the header element
    var header = $(".strengths");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 250) {
        header.addClass("hello");
      } else {
        header.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });


    var intro = $(".introduce");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 300) {
        intro.addClass("hello");
      } else {
        intro.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });


    var strengths4 = $(".strengths4");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 450) {
        strengths4.addClass("hello");
      } else {
        strengths4.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });

  });
</script>

2. jQuery has a toggleClass thêm xóa class khi click button bất kỳ

<script>  
  $('.show-menu-mobi svg').on('click', function(e) {
   $('.timkiem-mobile').toggleClass("show"); //you can list several class names 
   e.preventDefault();
  });
</script>

Hàm kiểm tra biến là 1 số hay chuỗi

gán tên biến vào dùng

if(isNaN(numberGIA)){
        console.log('không là 1 số');
        console.log(numberGIA);
      }
      else{
        console.log('là 1 số');
        console.log(numberGIA);
      }

Lấy giá trị từ 1 input nhập qua 1 input khác có thêm vnđ

jQuery('#giaBDSValue').keyup(function(event) {
        // skip for arrow keys
        if (event.which >= 37 && event.which <= 40) return;

        // format number
        jQuery(this).val(function(index, value) {
          return value
            .replace(/\D/g, "")
            .replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",");
        });
      });



      jQuery("#giaBDSValue").keyup(function() {

        var DienTichBDS = jQuery("#giaBDSValue").val();

        jQuery("#giaBDSText").val(DienTichBDS);

        jQuery('#giaBDSText').val(jQuery('#giaBDSText').val() + ' VNĐ');
      })

      

      var giaBDS = jQuery("#giaBDSValue").val(); //xóa hết dấu phẩy thành số

      var numberGIA = giaBDS.replace(/,/g, "");

Hiển thị đồng hồ chạy giây tăng

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
				<h1>Seconds: 0</h1>
				<button class="play">Play</button>
				<button class="pause">Pause</button>

				<script>
					var output = $('h1');
					var isPaused = false;
					var time = 0;
					var t = window.setInterval(function() {
						if (!isPaused) {
							time++;
							output.text("Seconds: " + time);
						}
					}, 1000);

					//with jquery
					$('.pause').on('click', function(e) {
						e.preventDefault();
						isPaused = true;
					});

					$('.play').on('click', function(e) {
						e.preventDefault();
						isPaused = false;
					});
				</script>

Bình luận trên facebook netweb.vn