Code hiển thị bài viết liên quan cùng tag và chuyên mục trên website wordpress

2 năm trước, Câu hỏi thường gặp, Code theme wordpress, Code website hay dùng, Thủ thuật web, 411 Lượt xem

Hôm nay netweb.vn xin chia sẻ các bạn code hiển thị bài viết liên quan theo chuyên mục trong website wordpress, để website của các bạn sinh động hơn, và có khả năng tương tác người dùng tốt hơn!

Bài viết có sử dụng thư viện fontawesome các bạn tích hợp vào website ở link đưới ạ!

https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/

Code hiển thị bài viết trong cùng 1 chuyên mục (categorys)

Chèn code vài file single.php khi các bạn viết code

<div class="post-chuyen-muc">	
<?php
/*
 * Code hiển thị bài viết liên quan trong cùng 1 chuyên mục
 */
$categories = get_the_category(get_the_ID());
if ($categories){
  $category_ids = array();
  foreach($categories as $netweb_category) $category_ids[] = $netweb_category->term_id;
  $args=array(
    'category__in' => $category_ids,
    'post__not_in' => array(get_the_ID()),
    'posts_per_page' => 2, 
  );
  $my_query = new wp_query($args);
  if( $my_query->have_posts() ):
    echo '<h2>Các bài viết cùng chuyên mục</h3>';
    while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
     ?>
			<section class="blog-list">
			<div class="wrap-post">
			<div class="post">									
				<div class="post-image">									
					<a href="<?php echo the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">
					 <?php the_post_thumbnail(); ?>
					</a>
				</div>
				<div class="post-info">
					<a href="<?php echo the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><h3><?php the_title(); ?></h3></a>
					<div class="location"><i class="fa fa-pencil-square-o" aria-hidden="true"></i> <i><?php the_time('d/m/Y'); ?></i>, <i class="fa fa-refresh" aria-hidden="true"></i> <?php the_modified_time('d/m/Y'); ?> <i class="fa fa-clock-o" aria-hidden="true"></i> <?php the_modified_time(); ?> </div>
					<p><?php the_excerpt(); ?> </p>
				</div>
			</div>
			</div>
			</section>
     <?php
    endwhile;
  endif; wp_reset_query();
}
?>	
</div>

Code hiển thị các bài viết cùng tag trong bài viết wordpress

<div class="post-tag">

<?php
/*
 * Code hiển thị bài viết liên quan theo post tag
 */
$tags = wp_get_post_tags(get_the_ID());
if ($tags){

  $tag_ids = array();
  foreach($tags as $netweb_tag) $tag_ids[] = $netweb_tag->term_id;
 
  $args=array(
    'tag__in' => $tag_ids,
    'post__not_in' => array(get_the_ID()),
    'posts_per_page' => 3,
  );
  $my_query = new wp_query($args);
  if( $my_query->have_posts() ):
    echo '<h2>Các bài viết theo Tag</h3>';
    while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
     ?>
      <section class="blog-list">
			<div class="wrap-post">
			<div class="post">									
				<div class="post-image">									
					<a href="<?php echo the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">
					 <?php the_post_thumbnail(); ?>
					</a>
				</div>
				<div class="post-info">
					<a href="<?php echo the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><h3><?php the_title(); ?></h3></a>
					<div class="location"><i class="fa fa-pencil-square-o" aria-hidden="true"></i> <i><?php the_time('d/m/Y'); ?></i>, <i class="fa fa-refresh" aria-hidden="true"></i> <?php the_modified_time('d/m/Y'); ?> <i class="fa fa-clock-o" aria-hidden="true"></i> <?php the_modified_time(); ?> </div>
					<p><?php the_excerpt(); ?> </p>
				</div>
			</div>
			</div>
			</section>
	
     <?php
    endwhile;

  endif;
  wp_reset_query();
}
?>	

</div>

Chúc các bạn thành công!

Bình luận trên facebook netweb.vn