Nội dung

Code phân trang sản phẩm woocommerce

4 năm trước, Woocommerce, 1553 Lượt xem

Toàn bộ code phân trang sản phẩm woocommerce có sử dụng bootstrap

https://getbootstrap.com/

Có dùng thêm Plugin wp_pagenavi để phân trang.

https://vi.wordpress.org/plugins/wp-pagenavi/

<?php
/**
 * Template Name: Products Shop
 */
get_header();


$show_default_orderby  = 'menu_order' === apply_filters( 'woocommerce_default_catalog_orderby', get_option( 'woocommerce_default_catalog_orderby' ) );
$catalog_orderby_options = apply_filters( 'woocommerce_catalog_orderby', array(
	'menu_order' => __( 'Default sorting', 'woocommerce' ),
	'popularity' => __( 'Sort by popularity', 'woocommerce' ),
	'rating'   => __( 'Sort by average rating', 'woocommerce' ),
	'date'    => __( 'Sort by newness', 'woocommerce' ),
	'price'   => __( 'Sort by price: low to high', 'woocommerce' ),
	'price-desc' => __( 'Sort by price: high to low', 'woocommerce' ),
) );

$default_orderby = wc_get_loop_prop( 'is_search' ) ? 'relevance' : apply_filters( 'woocommerce_default_catalog_orderby', get_option( 'woocommerce_default_catalog_orderby', '' ) );
$orderby     = isset( $_GET['orderby'] ) ? wc_clean( wp_unslash( $_GET['orderby'] ) ) : $default_orderby; // WPCS: sanitization ok, input var ok, CSRF ok.

if ( wc_get_loop_prop( 'is_search' ) ) {
	$catalog_orderby_options = array_merge( array( 'relevance' => __( 'Relevance', 'woocommerce' ) ), $catalog_orderby_options );

	unset( $catalog_orderby_options['menu_order'] );
}

if ( ! $show_default_orderby ) {
	unset( $catalog_orderby_options['menu_order'] );
}

if ( 'no' === get_option( 'woocommerce_enable_review_rating' ) ) {
	unset( $catalog_orderby_options['rating'] );
}

if ( ! array_key_exists( $orderby, $catalog_orderby_options ) ) {
	$orderby = current( array_keys( $catalog_orderby_options ) );
}
?>
<div class="container" style="margin-bottom: 16px;">
	<?php
	wc_get_template( 'loop/orderby.php', array(
		'catalog_orderby_options' => $catalog_orderby_options,
		'orderby'         => $orderby,
		'show_default_orderby'  => $show_default_orderby,
	) );
	?>
</div>
<?php

$order_by = ( ! empty( $_GET['orderby'] ) ) ? $_GET['orderby'] : '';

if ( 'price' === $order_by ) {
  $meta_key = '_regular_price';
  $order = 'ASC';
}
if ( 'price-desc' === $order_by ) {
	$meta_key = '_regular_price';
	$order = 'DESC';
}
if ( 'rating' === $order_by ) {
	$meta_key = '_wc_average_rating';
	$order = 'DESC';
}
if ( 'popularity' === $order_by ) {
	$meta_key = '_wc_review_count';
	$order = 'DESC';
}

$args = array(
	'post_type' => 'product',
	'meta_key' => $meta_key,
	'orderby' => 'meta_value',
	'order' => $order,
	'posts_per_page' => 3,
	'paged'=> get_query_var('paged'),
//	'tax_query' => array(
//		array(
//			'taxonomy' => 'product_cat',
//			'field'  => 'slug',
//			'terms'  => 'Hostel',
//		),
//	)
);

$result = new WP_Query( $args );

?>
<div class="container">
	<div class="row">
		<?php
		if ( $result->have_posts() ) {
			while ( $result->have_posts() ) : $result->the_post();
			$img = ( get_the_post_thumbnail() ) ? get_the_post_thumbnail() : $default_img;
			$id = get_the_ID();
			?>
			<div class="col-md-4">
				<div><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php echo $img; ?></a></div>
				<h4 class="text-center"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title() ?></a></h4>
				<div><?php echo do_shortcode( '[add_to_cart id="' . $id . '"]' )?></div>
			</div>
			
		<?php
			endwhile;
		}
		?>
		<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(array('query'=> $result));} ?>
		<?php wp_reset_postdata();?>
	</div>
</div>
<?php get_footer(); ?>

Code hiển thị giá sales cho lọc danh mục

<?php
$args = array(
  'post_type' => 'product',
  'meta_key' => $meta_key,
  'orderby' => 'meta_value',
  'order' => $order,
  'posts_per_page' => 6,
  'paged' => get_query_var('paged'),
  'tax_query' => array(
    array(
      'taxonomy' => 'product_cat',
      'field' => 'slug',
      'terms' => 'thep-tam',
    ),
  )
);

$result = new WP_Query($args);
?>


<div class="row">
  <?php
  if ($result->have_posts()) {
    while ($result->have_posts()) : $result->the_post();
      $img = (get_the_post_thumbnail()) ? get_the_post_thumbnail() : $default_img;
      $id = get_the_ID();

  ?>

      <div class="col-sm-3 heading-home wow fadeInUp">
        <div class="hinh-sales">
          <?php
          global $post, $product;
          ?>
          <?php if ($product->is_on_sale()) : ?>
            <div class="sales-ok">
              <?php echo apply_filters('woocommerce_sale_flash', '<span class="onsale">' . __('Sale!', 'woocommerce') . '</span>', $post, $product); ?>
            </div>
          <?php endif; ?>
          <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php echo $img; ?></a>
        </div>
        <div class="box-padding">
          <h4 class="title-cm-home"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title() ?></a></h4>
          <div><?php echo do_shortcode('[add_to_cart id="' . $id . '"]') ?></div>
        </div>
      </div>

  <?php
    endwhile;
  }
  ?>
  <?php if (function_exists('wp_pagenavi')) {
    wp_pagenavi(array('query' => $result));
  } ?>
  <?php wp_reset_postdata(); ?>
</div>

Custom taxonomy woo có hiển thị sales

<?php get_header(); ?>


<?php

$args = array(
  'post_type' => 'product',
  'product_cat' => get_query_var('product_cat'),
  'meta_key' => $meta_key,
  'orderby' => 'meta_value',
  'order' => $order,
  'posts_per_page' => 12,
  'paged' => get_query_var('paged'),
  //	'tax_query' => array(
  //		array(
  //			'taxonomy' => 'product_cat',
  //			'field'  => 'slug',
  //			'terms'  => 'Hostel',
  //		),
  //	)
);

$result = new WP_Query($args);

?>


<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3 wow fadeInUp">
      <?php get_template_part('template-parts/left'); ?>
    </div>
    <div class="col-sm-9 wow fadeInUp">
      <div class="space"></div>
      <div class="uk-panel-title">
        <h3 class="heading">
          <a href="<?php echo get_home_url(); ?>/danh-muc/<?php $taxonomy = get_queried_object();
                                  echo $taxonomy->slug; ?>" class="fc-text-uppercase fc-transition">
            <?php
            $taxonomy = get_queried_object();
            echo $taxonomy->name;
            ?>
          </a></h3>
        <a href="<?php echo get_home_url(); ?>/danh-muc/<?php $taxonomy = get_queried_object();
                                echo $taxonomy->slug; ?>" title="xem tất cả">Xem tất cả»</a>
      </div>

      <div class="row">
        <?php
        if ($result->have_posts()) {
          while ($result->have_posts()) : $result->the_post();
            $img = (get_the_post_thumbnail()) ? get_the_post_thumbnail() : $default_img;
            $id = get_the_ID();
        ?>
            <div class="col-sm-3 heading-home wow fadeInUp">
              <div class="hinh-sales">
                <?php
                global $post, $product;
                ?>
                <?php if ($product->is_on_sale()) : ?>
                  <div class="sales-ok1">
                    <?php echo apply_filters('woocommerce_sale_flash', '<span class="onsale">' . __('Sale!', 'woocommerce') . '</span>', $post, $product); ?>
                  </div>
                <?php endif; ?>
                <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php echo $img; ?></a>
              </div>
              <div class="box-padding">
                <h4 class="title-cm-home"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title() ?></a></h4>
                <div><?php echo do_shortcode('[add_to_cart id="' . $id . '"]') ?></div>
              </div>
            </div>

        <?php
          endwhile;
        } else {
          echo '<h2>Sản phẩm danh mục này chưa có xin vui lòng liên hệ admin up thêm sản phẩm mới</h2>';
        }
        ?>
        <?php if (function_exists('wp_pagenavi')) {
          wp_pagenavi(array('query' => $result));
        } ?>
        <?php wp_reset_postdata(); ?>
      </div>


    </div>
  </div>
</div>


<?php get_footer(); ?>

 

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  1 năm trước, 378 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 250 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)