Code hiển thị tất cả danh mục sản phẩm woocommerce

2 năm trước, Woocommerce, 104 Lượt xem

Đây là code lọc tất cả danh mục sản phẩm woocommerce bao gồm cả hình ảnh, các bạn gắn lại vào css là ngon ngay

<?php
/*
 * Template Name: Product Categories
 */
get_header();
?>
<?php //echo do_shortcode( '[product_categories]' );?>
<?php

$args = array(
	'taxonomy'     => 'product_cat',
	'hide_empty'    => false,
  );
$result = get_terms( $args );
?>

<div class="container">
	<div class="row">
		<?php
		foreach ( $result as $cat ) {
			if ( 'Uncategorized' !== $cat->name ) {
			$term_link = get_term_link( $cat, 'product_cat' );
			$cat_thumb_id =	get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, 'thumbnail_id', true );
			$shop_catalog_img_arr = wp_get_attachment_image_src( $cat_thumb_id, 'shop_catalog' );
			$cat_img = $shop_catalog_img_arr[0];
				?>
			<div class="col-md-4">
				<div>
					<a href="<?php echo $term_link; ?>"><img src="<?php echo $cat_img; ?>" alt=""></a>
				</div>
				<div>
					<a href="<?php echo $term_link; ?>">
						<?php echo $cat->name; ?><span>( <?php echo $cat->count;?> )</span>
					</a>
				</div>
			</div>
		<?php
			}
		}
		?>
	</div>
</div>


<?php get_footer(); ?>

 

Bài viết mới cập nhập

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)