Những đoạn code hay dùng để code plugin wordpress

3 năm trước, Plugin, 344 Lượt xem

Tổng hợp những đoạn code hay dùng để code plugin wordpress

// This enables debugging.
define( 'WP_DEBUG', true );
// This disables debugging.
define( 'WP_DEBUG', false );

Kiểm tra array


echo '<pre>';
print_r($meta_element_class);
echo'</pre>';  

Chuyển đổi 1 chuỗi thành mảng và chuyển qua mảng javascript

$str = "xin chào các bạn,netweb hôm nay sẽ hướng dẫn,hihih ok ok";
// chuyển 1 chuỗi thành mảng sau dấu phẩy
$arr = explode(",",$str);

echo '<pre>';
print_r($arr);
echo'</pre>'; 

// ở javascript
<script type="text/javascript">

var arCuMessages = <?php echo json_encode($arr); ?>;
//console.log(arCuMessages);
</script>

Chèn shortcode vào theme

<?php echo do_shortcode('[name_of_shortcode]'); ?>

Thêm 1 metabox custom post type

Lấy metabox ra ngoài

<?php echo esc_attr( get_post_meta( get_the_ID(), 'milage', true ) ); ?>

Save metabox dropdown show data ra ngoài

<?php echo get_post_meta($post->ID, 'custom_element_grid_class_meta_box', true); ?>

<?php

add_action( 'add_meta_boxes', 'tinh_thanh_custom_meta_box' );

function tinh_thanh_custom_meta_box($post){
  add_meta_box('so_meta_box', 'Custom Box', 'tinh_thanh_class_meta_box', 'bat_dong_san', 'normal' , 'high');
}

add_action('save_post', 'tinh_thanh_save_metabox');

function tinh_thanh_save_metabox(){ 
  global $post;
  if(isset($_POST["tinh_thanh_class"])){
     //UPDATE: 
    $meta_element_class = $_POST['tinh_thanh_class'];
    //END OF UPDATE

    update_post_meta($post->ID, 'tinh_thanh_class_meta_box', $meta_element_class);
    //print_r($_POST);
  }
}
function tinh_thanh_class_meta_box($post){
  $tinhthanh = get_all_cities();

  $meta_element_class = get_post_meta($post->ID, 'tinh_thanh_class_meta_box', true); //true ensures you get just one value instead of an array

  echo $meta_element_class;

  // echo '<pre>';
  // print_r($meta_element_class);
  // echo'</pre>';  

  ?>  
  <label>Choose the size of the element : </label>

  aaaaaa

  <select name="tinh_thanh_class" id="tinh_thanh_class">
  <?php
    foreach ($tinhthanh as $key => $value) {
    ?>
      <option value="<?php echo $value; ?>" <?php selected( $meta_element_class, $value); ?>><?php echo $value; ?></option>
    <?php } ?>
  </select>
  


  <?php
}


?>
<?php echo esc_attr( get_post_meta( get_the_ID(), 'tinh_thanh_class_meta_box', true ) ); ?>

lấy giá trị từ input gán selected cho option select

//gán giá trị selected cho select lấy từ 1 input
      var tinhTPValue = jQuery("#tinhTPValue").val();
      jQuery("#tinh-thanh").val(tinhTPValue)
        .find("option[value=" + tinhTPValue + "]").attr('selected', true);

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  1 năm trước, 378 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 250 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)