Những đoạn code hay dùng để code plugin wordpress

2 năm trước, Plugin, 239 Lượt xem

Tổng hợp những đoạn code hay dùng để code plugin wordpress

// This enables debugging.
define( 'WP_DEBUG', true );
// This disables debugging.
define( 'WP_DEBUG', false );

Kiểm tra array


echo '<pre>';
print_r($meta_element_class);
echo'</pre>';  

Chuyển đổi 1 chuỗi thành mảng và chuyển qua mảng javascript

$str = "xin chào các bạn,netweb hôm nay sẽ hướng dẫn,hihih ok ok";
// chuyển 1 chuỗi thành mảng sau dấu phẩy
$arr = explode(",",$str);

echo '<pre>';
print_r($arr);
echo'</pre>'; 

// ở javascript
<script type="text/javascript">

var arCuMessages = <?php echo json_encode($arr); ?>;
//console.log(arCuMessages);
</script>

Chèn shortcode vào theme

<?php echo do_shortcode('[name_of_shortcode]'); ?>

Thêm 1 metabox custom post type

Lấy metabox ra ngoài

<?php echo esc_attr( get_post_meta( get_the_ID(), 'milage', true ) ); ?>

Save metabox dropdown show data ra ngoài

<?php echo get_post_meta($post->ID, 'custom_element_grid_class_meta_box', true); ?>

<?php

add_action( 'add_meta_boxes', 'tinh_thanh_custom_meta_box' );

function tinh_thanh_custom_meta_box($post){
  add_meta_box('so_meta_box', 'Custom Box', 'tinh_thanh_class_meta_box', 'bat_dong_san', 'normal' , 'high');
}

add_action('save_post', 'tinh_thanh_save_metabox');

function tinh_thanh_save_metabox(){ 
  global $post;
  if(isset($_POST["tinh_thanh_class"])){
     //UPDATE: 
    $meta_element_class = $_POST['tinh_thanh_class'];
    //END OF UPDATE

    update_post_meta($post->ID, 'tinh_thanh_class_meta_box', $meta_element_class);
    //print_r($_POST);
  }
}
function tinh_thanh_class_meta_box($post){
  $tinhthanh = get_all_cities();

  $meta_element_class = get_post_meta($post->ID, 'tinh_thanh_class_meta_box', true); //true ensures you get just one value instead of an array

  echo $meta_element_class;

  // echo '<pre>';
  // print_r($meta_element_class);
  // echo'</pre>';  

  ?>  
  <label>Choose the size of the element : </label>

  aaaaaa

  <select name="tinh_thanh_class" id="tinh_thanh_class">
  <?php
    foreach ($tinhthanh as $key => $value) {
    ?>
      <option value="<?php echo $value; ?>" <?php selected( $meta_element_class, $value); ?>><?php echo $value; ?></option>
    <?php } ?>
  </select>
  


  <?php
}


?>
<?php echo esc_attr( get_post_meta( get_the_ID(), 'tinh_thanh_class_meta_box', true ) ); ?>

lấy giá trị từ input gán selected cho option select

//gán giá trị selected cho select lấy từ 1 input
      var tinhTPValue = jQuery("#tinhTPValue").val();
      jQuery("#tinh-thanh").val(tinhTPValue)
        .find("option[value=" + tinhTPValue + "]").attr('selected', true);

Bài viết mới cập nhập

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  6 tháng trước, 265 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  9 tháng trước, 219 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)