Lỗi không upload được database nặng trên phpmyadmin

2 năm trước, Cài đặt VPS, Ubuntu, 649 Lượt xem

Fix lỗi 413 Request Entity Too Large – File Upload Issue

Khi cài đặt server chắc các bạn gặp phải lỗi không up dc file database trong admin, ở bài viết này netweb sẽ hướng dẫn các bạn nhé!

Bước 1: First edit the Nginx configuration file (nginx.conf)

Vị trí

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Thêm code

http {
    client_max_body_size 100M;
}

code full sẽ được như thế này:

user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events {
	worker_connections 768;
	# multi_accept on;
}

http {
	 client_max_body_size 100M;

	##
	# Basic Settings
	##

	sendfile on;
	tcp_nopush on;
	tcp_nodelay on;
	keepalive_timeout 65;
	types_hash_max_size 2048;
	# server_tokens off;

	# server_names_hash_bucket_size 64;
	# server_name_in_redirect off;

	include /etc/nginx/mime.types;
	default_type application/octet-stream;

	##
	# SSL Settings
	##

	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3; # Dropping SSLv3, ref: POODLE
	ssl_prefer_server_ciphers on;

	##
	# Logging Settings
	##

	access_log /var/log/nginx/access.log;
	error_log /var/log/nginx/error.log;

	##
	# Gzip Settings
	##

	gzip on;

	# gzip_vary on;
	# gzip_proxied any;
	# gzip_comp_level 6;
	# gzip_buffers 16 8k;
	# gzip_http_version 1.1;
	# gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

	##
	# Virtual Host Configs
	##

	include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
	include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}


#mail {
#	# See sample authentication script at:
#	# http://wiki.nginx.org/ImapAuthenticateWithApachePhpScript
# 
#	# auth_http localhost/auth.php;
#	# pop3_capabilities "TOP" "USER";
#	# imap_capabilities "IMAP4rev1" "UIDPLUS";
# 
#	server {
#		listen   localhost:110;
#		protocol  pop3;
#		proxy   on;
#	}
# 
#	server {
#		listen   localhost:143;
#		protocol  imap;
#		proxy   on;
#	}
#}

Bước 2: Chỉnh sửa trên NGINX Web Server

Ubuntu -> NGINX Example -> /etc/php/7.4/fpm/php.ini

Now search your php.ini file for upload_max_filesize and post_max_size to update it as shown below.

# file upload size limit

; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
;upload_max_filesize = 2M
upload_max_filesize = 16

# post request size limit

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
;post_max_size = 8M
post_max_size = 16M

After updating the maximum file size and post request size, restart the PHP FPM to apply the changes.

# Restart PHP FPM
sudo systemctl restart php7.4-fpm

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  9 tháng trước, 322 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  10 tháng trước, 219 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)