Lỗi không upload được database nặng trên phpmyadmin

1 tháng trước, Cài đặt VPS, Ubuntu, 44 Lượt xem

Fix lỗi 413 Request Entity Too Large – File Upload Issue

Khi cài đặt server chắc các bạn gặp phải lỗi không up dc file database trong admin, ở bài viết này netweb sẽ hướng dẫn các bạn nhé!

Bước 1: First edit the Nginx configuration file (nginx.conf)

Vị trí

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Thêm code

http {
        client_max_body_size 100M;
}

Bước 2: Chỉnh sửa trên NGINX Web Server

Ubuntu -> NGINX Example -> /etc/php/7.4/fpm/php.ini

Now search your php.ini file for upload_max_filesize and post_max_size to update it as shown below.

# file upload size limit

; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
;upload_max_filesize = 2M
upload_max_filesize = 16

# post request size limit

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
;post_max_size = 8M
post_max_size = 16M

After updating the maximum file size and post request size, restart the PHP FPM to apply the changes.

# Restart PHP FPM
sudo systemctl restart php7.4-fpm

Bình luận trên facebook netweb.vn