Lỗi không upload được database nặng trên phpmyadmin

2 năm trước, Cài đặt VPS, Ubuntu, 460 Lượt xem

Fix lỗi 413 Request Entity Too Large – File Upload Issue

Khi cài đặt server chắc các bạn gặp phải lỗi không up dc file database trong admin, ở bài viết này netweb sẽ hướng dẫn các bạn nhé!

Bước 1: First edit the Nginx configuration file (nginx.conf)

Vị trí

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Thêm code

http {
    client_max_body_size 100M;
}

code full sẽ được như thế này:

user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events {
	worker_connections 768;
	# multi_accept on;
}

http {
	 client_max_body_size 100M;

	##
	# Basic Settings
	##

	sendfile on;
	tcp_nopush on;
	tcp_nodelay on;
	keepalive_timeout 65;
	types_hash_max_size 2048;
	# server_tokens off;

	# server_names_hash_bucket_size 64;
	# server_name_in_redirect off;

	include /etc/nginx/mime.types;
	default_type application/octet-stream;

	##
	# SSL Settings
	##

	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3; # Dropping SSLv3, ref: POODLE
	ssl_prefer_server_ciphers on;

	##
	# Logging Settings
	##

	access_log /var/log/nginx/access.log;
	error_log /var/log/nginx/error.log;

	##
	# Gzip Settings
	##

	gzip on;

	# gzip_vary on;
	# gzip_proxied any;
	# gzip_comp_level 6;
	# gzip_buffers 16 8k;
	# gzip_http_version 1.1;
	# gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

	##
	# Virtual Host Configs
	##

	include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
	include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}


#mail {
#	# See sample authentication script at:
#	# http://wiki.nginx.org/ImapAuthenticateWithApachePhpScript
# 
#	# auth_http localhost/auth.php;
#	# pop3_capabilities "TOP" "USER";
#	# imap_capabilities "IMAP4rev1" "UIDPLUS";
# 
#	server {
#		listen   localhost:110;
#		protocol  pop3;
#		proxy   on;
#	}
# 
#	server {
#		listen   localhost:143;
#		protocol  imap;
#		proxy   on;
#	}
#}

Bước 2: Chỉnh sửa trên NGINX Web Server

Ubuntu -> NGINX Example -> /etc/php/7.4/fpm/php.ini

Now search your php.ini file for upload_max_filesize and post_max_size to update it as shown below.

# file upload size limit

; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
;upload_max_filesize = 2M
upload_max_filesize = 16

# post request size limit

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
;post_max_size = 8M
post_max_size = 16M

After updating the maximum file size and post request size, restart the PHP FPM to apply the changes.

# Restart PHP FPM
sudo systemctl restart php7.4-fpm

Bài viết mới cập nhập

 • Cách xóa phông ảnh online thành công 100%

  Cách xóa phông ảnh online thành công 100%

  1 tuần trước, 649 Lượt xem

  Với những website xóa phông online, nền ảnh trực tuyến, miễn phí mà NETWEB.VN sẽ giới thiệu dưới đây, bạn sẽ không cần dùng tới Photoshop mà…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)