Cách cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04 LTS

4 tháng trước, Docker, Ubuntu, 169 Lượt xem

Bài viết này netweb sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt docker trên ubuntu nhé!

Đầu tiên các bạn gõ lệnh Docker vào command nhé

docker

Sau đó hệ thống sẽ báo bạn là có 2 cách cài đặt như hình dưới

snap install docker   # version 19.03.13, or
apt install docker.io # version 20.10.2-0ubuntu1~20.04.2

Sau khi gõ lệnh các bạn chờ vài phút để docker tiến hành cài đặt vào máy tính của các bạn nhé!

Sau khi cài đặt xong các bạn gõ lệnh docker --version

docker --version

Hiển thị output như dưới thì đã cài đặt xong docker

Docker version 20.10.2, build 20.10.2-0ubuntu1~20.04.2

Kiểm tra trạng thái docker đã active trên máy của các bạn hay chưa

sudo systemctl status docker
docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2021-05-11 10:32:25 CEST; 4min 6s ago
TriggeredBy: ● docker.socket
    Docs: https://docs.docker.com
  Main PID: 93938 (dockerd)
   Tasks: 8
   Memory: 49.5M
   CGroup: /system.slice/docker.service
       └─93938 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Nếu docker chưa được active thì các bạn dùng lệnh này active docker lên nhé!

sudo systemctl enable --now docker

Chạy chương trình docker hello-world đầu tiên

sudo docker run hello-world

hiện thông báo như thế này thì đã thành công

latest: Pulling from library/hello-world
b8dfde127a29: Pull complete
Digest: sha256:f2266cbfc127c960fd30e76b7c792dc23b588c0db76233517e1891a4e357d519
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
  (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
  executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
  to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/

Hiển thị các images docker đã tải về từ docker hub

sudo docker images
REPOSITORY  TAG    IMAGE ID    CREATED    SIZE
hello-world  latest  d1165f221234  2 months ago  13.3kB

Chúc các bạn thành công!

Bài viết mới cập nhập

 • Cách thay đổi cổng SSH trên Linux Ubuntu 20.04

  Cách thay đổi cổng SSH trên Linux Ubuntu 20.04

  2 ngày trước, 640 Lượt xem

  Cổng mặc định cho SSH trên hệ thống Linux là 22. Có một vài lý do khiến bạn có thể muốn thay đổi cổng này thành một số khác. Nếu nhiều máy…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)