Thêm tính năng lọc taxonomy cho Custom Post Type trong admin wordpess 

2 năm trước, Code theme wordpress, 304 Lượt xem

Thêm tính năng lọc taxonomy cho Custom Post Type trong admin wordpess

Code thêm vào file function.php nhớ sửa lại post type và taxonomy đúng với của bạn

<?php
/**
 * Display a custom taxonomy dropdown in admin
 */
add_action('restrict_manage_posts', 'tsm_filter_post_type_by_taxonomy');
function tsm_filter_post_type_by_taxonomy() {
	global $typenow;
	$post_type = 'team'; // change to your post type
	$taxonomy = 'group'; // change to your taxonomy
	if ($typenow == $post_type) {
		$selected   = isset($_GET[$taxonomy]) ? $_GET[$taxonomy] : '';
		$info_taxonomy = get_taxonomy($taxonomy);
		wp_dropdown_categories(array(
			'show_option_all' => sprintf( __( 'Show all %s', 'textdomain' ), $info_taxonomy->label ),
			'taxonomy'    => $taxonomy,
			'name'      => $taxonomy,
			'orderby'     => 'name',
			'selected'    => $selected,
			'show_count'   => true,
			'hide_empty'   => true,
		));
	};
}
/**
 * Filter posts by taxonomy in admin
 * @author Mike Hemberger
 * @link http://thestizmedia.com/custom-post-type-filter-admin-custom-taxonomy/
 */
add_filter('parse_query', 'tsm_convert_id_to_term_in_query');
function tsm_convert_id_to_term_in_query($query) {
	global $pagenow;
	$post_type = 'team'; // change to your post type
	$taxonomy = 'group'; // change to your taxonomy
	$q_vars  = &$query->query_vars;
	if ( $pagenow == 'edit.php' && isset($q_vars['post_type']) && $q_vars['post_type'] == $post_type && isset($q_vars[$taxonomy]) && is_numeric($q_vars[$taxonomy]) && $q_vars[$taxonomy] != 0 ) {
		$term = get_term_by('id', $q_vars[$taxonomy], $taxonomy);
		$q_vars[$taxonomy] = $term->slug;
	}
}

Sau khi thành công

Bài viết mới cập nhập

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)