Thêm tính năng lọc taxonomy cho Custom Post Type trong admin wordpess 

2 năm trước, Code theme wordpress, 465 Lượt xem

Thêm tính năng lọc taxonomy cho Custom Post Type trong admin wordpess

Code thêm vào file function.php nhớ sửa lại post type và taxonomy đúng với của bạn

<?php
/**
 * Display a custom taxonomy dropdown in admin
 */
add_action('restrict_manage_posts', 'tsm_filter_post_type_by_taxonomy');
function tsm_filter_post_type_by_taxonomy() {
	global $typenow;
	$post_type = 'team'; // change to your post type
	$taxonomy = 'group'; // change to your taxonomy
	if ($typenow == $post_type) {
		$selected   = isset($_GET[$taxonomy]) ? $_GET[$taxonomy] : '';
		$info_taxonomy = get_taxonomy($taxonomy);
		wp_dropdown_categories(array(
			'show_option_all' => sprintf( __( 'Show all %s', 'textdomain' ), $info_taxonomy->label ),
			'taxonomy'    => $taxonomy,
			'name'      => $taxonomy,
			'orderby'     => 'name',
			'selected'    => $selected,
			'show_count'   => true,
			'hide_empty'   => true,
		));
	};
}
/**
 * Filter posts by taxonomy in admin
 * @author Mike Hemberger
 * @link http://thestizmedia.com/custom-post-type-filter-admin-custom-taxonomy/
 */
add_filter('parse_query', 'tsm_convert_id_to_term_in_query');
function tsm_convert_id_to_term_in_query($query) {
	global $pagenow;
	$post_type = 'team'; // change to your post type
	$taxonomy = 'group'; // change to your taxonomy
	$q_vars  = &$query->query_vars;
	if ( $pagenow == 'edit.php' && isset($q_vars['post_type']) && $q_vars['post_type'] == $post_type && isset($q_vars[$taxonomy]) && is_numeric($q_vars[$taxonomy]) && $q_vars[$taxonomy] != 0 ) {
		$term = get_term_by('id', $q_vars[$taxonomy], $taxonomy);
		$q_vars[$taxonomy] = $term->slug;
	}
}

Sau khi thành công

Bài viết mới cập nhập

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  3 tháng trước, 135 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  5 tháng trước, 192 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)