Tag liên quan: change port ssh

Hướng dẫn mở port trong CSF Firewall (Centos 7)

1. Login vào SSH. 2. Chỉnh sửa file cấu hình CSF. 3. Thêm các port cần thiết vào tệp csf.conf #Allow incoming TCP ports #Allow outgoing TCP ports 4. Khởi […]

Cách thay đổi cổng SSH trên Linux Ubuntu 20.04

Cổng mặc định cho SSH trên hệ thống Linux là 22. Có một vài lý do khiến bạn có thể muốn thay đổi cổng này thành một số khác. Nếu nhiều máy chủ chia sẻ cùng một […]