Tag liên quan: cài centos 7

Cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP 7.1) trên VPS CentOS 7

Các lệnh kiểm tra thông số vps bắt đầu cài Lệnh kiểm tra CPU: # cat /proc/cpuinfo Lệnh theo dõi CPU: # top -c Lệnh kiểm tra hệ điều hành: […]