Chèn nút gọi cho website

Code website hay dùng,
28/04/2018, 30/11/2019, 3:26 chiều

Sau đây netweb sẽ hướng dẫn các bạn chèn nút gọi đơn giản ngay trên mobile, mà bất cứ website nào cũng cài đặt được.

 

Tấ cả bạn có thể copy vào phần header của web dang dùng nhé, bạn có thể chèn chũng css và html vào chung 1 chỗ hoặc tách riêng ra

Đoạn mã html.

Đoạn mã css

Trong đó bạn chỉ cần sửa số điện thoại 089898XXXXX thành số điện thoại của mình là được. Nguyên tắc hoạt động cũng khá dễ hiểu, nếu chiều ngang của trình duyệt lớn hơn 650px (ở đoạn code max-width:650px) thì nút Call sẽ ẩn đi, vì nó sẽ coi như là đang xem trên desktop. Còn nếu chiều ngang của trình duyệt nhỏ hơn 650px, website sẽ xem như bạn đang duyệt web bằng điện thoại và cho nút Call cho website sẽ hiện ra.

Hình ảnh sau khi setup xong

 

Code nút gọi: http://toyota-gialai.net/

<link rel=”stylesheet” href=”https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/css/all.css” integrity=”sha384-DNOHZ68U8hZfKXOrtjWvjxusGo9WQnrNx2sqG0tfsghAvtVlRW3tvkXWZh58N9jp” crossorigin=”anonymous”>

 

Nút gọi cho ttclandsaigon.com

Html

Css

 

 

Các bài viết cùng chuyên mục

08 9898 2526