Nội dung

ajax search cho tiêu đề website wordpress

2 năm trước, Ajax, Wordpress, 699 Lượt xem

ở bài này netweb.vn sẽ hướng dẫn cho các bạn sợt tìm kiếm bằng ajax trong wordpess

Tích hợp live sợt cực kỳ đơn giản cho wordpress của bạn

ajax live search for post title

Html chèn vào page muốn sợt:

<!-- tim kiem post ajax-->
<input type="text" name="keyword" id="keyword" onkeyup="fetch()" placeholder="Nhập tìm kiếm post post ajax"></input>

<div id="datafetch">Kết quả trả về tìm kiếm ở đây</div>

JavaScript ( chèn vào file functions.php )

// add the ajax fetch js
add_action( 'wp_footer', 'ajax_fetch' );
function ajax_fetch() {
?>
<script type="text/javascript">
function fetch(){

  jQuery.ajax({
    url: '<?php echo admin_url('admin-ajax.php'); ?>',
    type: 'post',
    data: { action: 'data_fetch', keyword: jQuery('#keyword').val() },
    success: function(data) {
      jQuery('#datafetch').html( data );
    }
  });

}
</script>

<?php
}

 AJAX call chèn vào file functions.php

// the ajax function
add_action('wp_ajax_data_fetch' , 'data_fetch');
add_action('wp_ajax_nopriv_data_fetch','data_fetch');
function data_fetch(){

  $the_query = new WP_Query( array( 'posts_per_page' => -1, 's' => esc_attr( $_POST['keyword'] ), 'post_type' => 'post' ) );
  if( $the_query->have_posts() ) :
    while( $the_query->have_posts() ): $the_query->the_post(); ?>

      <h2><a href="<?php echo esc_url( post_permalink() ); ?>"><?php the_title();?></a></h2>

    <?php endwhile;
    wp_reset_postdata(); 
  endif;

  die();
}

Kết quả

 

Bài viết mới cập nhập

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  2 tháng trước, 125 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  5 tháng trước, 191 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)