Vòng lặp while từ 1 đến 10

2 năm trước, Lập trình php, 5 Lượt xem

Vòng lặp while in ra giá trị từ 1 đến 10

$i = 1; // Biến dùng để lặp
while ($i <= 10){ // Nếu $i <= 10 thì mới lặp
    echo $i . ' - '; // Xuất ra màn hình
    $i++; // Tăng biến $i lên 1
}

 

Bình luận trên facebook netweb.vn