Tạo sidebar cho theme wordpress

2 năm trước, Code website hay dùng, 13 Lượt xem

Code tạo thêm rất nhiều sidebar cho web wordpress cho các bạn! code này quá tiện phải không nào! hihi

Sau đây netweb.vn sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo sidebar 1 cách nhanh chóng cho theme wordpress của bạn, code được viết dựa trên quá trình phát triển website.

Code Tạo sidebar chèn vào funciton.php

// hiển thị widget--sidebar
register_sidebar(array(
  'name' => 'Sidebar Right',
  'id' => 'sidebar_right',
  'description' => 'Khu vực sidebar hiển thị dưới mỗi bài viết',
  'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => '</aside>',
  'before_title' => '<h1 class="widget-title">',
  'after_title' => '</h1>'
));

Lấy ra theme

<?php if ( is_active_sidebar( 'sidebar_right' ) ) : ?>
        <?php dynamic_sidebar( 'sidebar_right' ); ?>
<?php endif; ?>
<?php dynamic_sidebar( 'sidebar_right' ); ?>

Bình luận trên facebook netweb.vn