Nội dung

Code repeater field acf tạo vòng lặp nhiều field

2 năm trước, Code theme wordpress, 1006 Lượt xem

Link tham khảo: https://www.advancedcustomfields.com/resources/repeater/

Đây là code demo netweb dùng để tạo trang download tài liệu cho khách hàng.

	<?php the_content(); ?>
 
	<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" class="tb_content">
		 <tbody>
		 
		 
		<?php if(get_field('nhieu_link_tai')): ?>
		 <tr>
			<th width="70%" align="center">Tên tài liệu</th>
			<th width="20%" align="center">Download</th>
		 </tr>
		 
		 <?php while(has_sub_field('nhieu_link_tai')): ?> 
		 <tr>
			<td align="left"><?php the_sub_field('ten_file_tai_lieu'); ?></td>
			<td align="center"><a href="<?php the_sub_field('link_download'); ?>" target="_blank" ><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/img/download.png" alt="<?php the_sub_field('ten_file_tai_lieu'); ?>" title="<?php the_sub_field('ten_file_tai_lieu'); ?>"></a></td>
		 </tr>
		 <?php endwhile; ?>
		<?php endif; ?>
		 
		 
		</tbody>
	 </table>

Code phân trang Custom Fields Repeater

<!-- Code phân trang Custom Fields Repeater -->
        test phan trang <br>
        <?php
        /* 
        * Paginate Advanced Custom Field repeater
        */
        if (get_query_var('page')) {
          $page = get_query_var('page');
        } else {
          $page = 1;
        }

        // Variables
        $row       = 0;
        $sp_per_page = 3; // How many images to display on each page
        $sp      = get_field('nhieu_danh_muc_sp');
        $total      = count($sp);
        $pages      = ceil($total / $sp_per_page);
        $min       = (($page * $sp_per_page) - $sp_per_page) + 1;
        $max       = ($min + $sp_per_page) - 1;

        // ACF Loop
        if (have_rows('nhieu_danh_muc_sp')) : ?>

          <?php while (have_rows('nhieu_danh_muc_sp')) : the_row();

            $row++;

            // Ignore this image if $row is lower than $min
            if ($row < $min) {
              continue;
            }

            // Stop loop completely if $row is higher than $max
            if ($row > $max) {
              break;
            } ?>

            tieu de san pham <br>
            <!-- sub field chạy vòng lặp -->
            <?php the_sub_field('title_danh_muc_sp'); ?>

          <?php endwhile;

          // Pagination
          echo paginate_links(array(
            'base' => get_permalink() . '%#%' . '/',
            'format' => '?page=%#%',
            'current' => $page,
            'total' => $pages
          ));
          ?>

        <?php else : ?>

          No Sản phẩm found

        <?php endif; ?>

 

Bộ lặp ngẫu nhiên / xáo trộn với vòng lặp nâng cao

các bạn có thể tham khảo đoạn code này chèn vào file funcion

// Function to randomize Advanced Custome Fields' Repeaters
function my_acf_load_value3( $value, $post_id, $field )
{
	shuffle($value);
	return $value;
}

// Randomize ACF menu_kho_giao_dien1 Repeater
add_filter('acf/load_value/name=menu_kho_giao_dien1', 'my_acf_load_value3', 10, 3);

tham khảo: https://support.advancedcustomfields.com/forums/topic/randomizingshuffling-repeater-with-advanced-loop/

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  8 tháng trước, 322 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  10 tháng trước, 219 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Chủ đề liên quan theo Tag

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)