Nội dung

Code repeater field acf tạo vòng lặp nhiều field

3 năm trước, Code theme wordpress, 1053 Lượt xem

Link tham khảo: https://www.advancedcustomfields.com/resources/repeater/

Đây là code demo netweb dùng để tạo trang download tài liệu cho khách hàng.

	<?php the_content(); ?>
 
	<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" class="tb_content">
		 <tbody>
		 
		 
		<?php if(get_field('nhieu_link_tai')): ?>
		 <tr>
			<th width="70%" align="center">Tên tài liệu</th>
			<th width="20%" align="center">Download</th>
		 </tr>
		 
		 <?php while(has_sub_field('nhieu_link_tai')): ?> 
		 <tr>
			<td align="left"><?php the_sub_field('ten_file_tai_lieu'); ?></td>
			<td align="center"><a href="<?php the_sub_field('link_download'); ?>" target="_blank" ><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/img/download.png" alt="<?php the_sub_field('ten_file_tai_lieu'); ?>" title="<?php the_sub_field('ten_file_tai_lieu'); ?>"></a></td>
		 </tr>
		 <?php endwhile; ?>
		<?php endif; ?>
		 
		 
		</tbody>
	 </table>

Code phân trang Custom Fields Repeater

<!-- Code phân trang Custom Fields Repeater -->
        test phan trang <br>
        <?php
        /* 
        * Paginate Advanced Custom Field repeater
        */
        if (get_query_var('page')) {
          $page = get_query_var('page');
        } else {
          $page = 1;
        }

        // Variables
        $row       = 0;
        $sp_per_page = 3; // How many images to display on each page
        $sp      = get_field('nhieu_danh_muc_sp');
        $total      = count($sp);
        $pages      = ceil($total / $sp_per_page);
        $min       = (($page * $sp_per_page) - $sp_per_page) + 1;
        $max       = ($min + $sp_per_page) - 1;

        // ACF Loop
        if (have_rows('nhieu_danh_muc_sp')) : ?>

          <?php while (have_rows('nhieu_danh_muc_sp')) : the_row();

            $row++;

            // Ignore this image if $row is lower than $min
            if ($row < $min) {
              continue;
            }

            // Stop loop completely if $row is higher than $max
            if ($row > $max) {
              break;
            } ?>

            tieu de san pham <br>
            <!-- sub field chạy vòng lặp -->
            <?php the_sub_field('title_danh_muc_sp'); ?>

          <?php endwhile;

          // Pagination
          echo paginate_links(array(
            'base' => get_permalink() . '%#%' . '/',
            'format' => '?page=%#%',
            'current' => $page,
            'total' => $pages
          ));
          ?>

        <?php else : ?>

          No Sản phẩm found

        <?php endif; ?>

 

Bộ lặp ngẫu nhiên / xáo trộn với vòng lặp nâng cao

các bạn có thể tham khảo đoạn code này chèn vào file funcion

// Function to randomize Advanced Custome Fields' Repeaters
function my_acf_load_value3( $value, $post_id, $field )
{
	shuffle($value);
	return $value;
}

// Randomize ACF menu_kho_giao_dien1 Repeater
add_filter('acf/load_value/name=menu_kho_giao_dien1', 'my_acf_load_value3', 10, 3);

tham khảo: https://support.advancedcustomfields.com/forums/topic/randomizingshuffling-repeater-with-advanced-loop/

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  12 tháng trước, 360 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 241 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Chủ đề liên quan theo Tag

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)