Code repeater field acf tạo vòng lặp nhiều field

Chuyên mục: Code theme wordpress,
Ngày đăng: 06/11/2019, Update: 06/11/2019 Vào lúc: 1:26 chiều

Link tham khảo: https://www.advancedcustomfields.com/resources/repeater/

Đây là code demo netweb dùng để tạo trang download tài liệu cho khách hàng.

 

 

08 9898 2526