Nội dung

Code floating button chia sẻ các mạng xã hội trên website

3 năm trước, Wordpress, HTML/CSS, 642 Lượt xem

Chào các bạn ở bài này netweb.vn sẽ hướng dẫn các bạn tạo nút chia sẻ mạng xã hội.

Và sau đây là đoạn code của chúng tôi đã áp dụng cho các khách hàng của chúng tôi.

Đoạn code html chia sẻ mạng xã hội, cái này mình kết hợp cả giỏ hàng, facebook, zalo, youtube, pinterest,  Xem demo: http://kientruc.techcorp.vn/

Nếu chưa biết tạo chia sẻ zalo xem bài này: https://netweb.vn/huong-dan-them-nut-chia-se-zalo-cho-website.html

Đoạn code cho html.

<?php
  $actual_link = "http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";
?>
<div class="sticky-container">
  <ul class="sticky">

		<li> 
      <p><a href="<?php echo WC()->cart->get_cart_url(); ?>" title="<?php _e( 'Giỏ Hàng ' ); ?>"> <img class="img-mxh" src="https://kientruc.techcorp.vn/icon/cart-circle.png" width="32" height="32"> <span class = "cart-1" > <?php echo sprintf (_n( 'Cart (%d)', 'Cart (%d)', WC()->cart->cart_contents_count ), WC()->cart->cart_contents_count ); ?></span> </a></p>
    </li>
		
    <li> 
      <p><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?php echo $actual_link; ?>" target="_blank"> <img class="img-mxh" src="https://kientruc.techcorp.vn/icon/facebook-circle.png" width="32" height="32"> Chia sẻ<br>Facebook</a></p>
    </li>
    <li>
			 
      <p><a class="zalo-share-button" data-href="<?php echo $actual_link; ?>" data-oaid="1894205297991645701" data-layout="2" data-color="blue" data-customize=true><img class="img-mxh" src="https://kientruc.techcorp.vn/icon/zalo-circle.png" width="32" height="32"> Chia sẻ<br>Lên Zalo</a></p>
    </li>
    
    <li>
      
      <p><a href="#" target="_blank"><img class="img-mxh" src="https://kientruc.techcorp.vn/icon/youtube-circle.png" width="32" height="32"> Đăng ký<br>YouYube</a></p>
    </li>
    <li> 
      <p><a href="https://www.pinterest.com/pin/create/link/?url=<?php echo $actual_link; ?>&media=<?php echo the_post_thumbnail_url('large'); ?>&description=<?php echo get_the_title(get_the_ID()); ?>" target="_blank"><img class="img-mxh" src="https://kientruc.techcorp.vn/icon/pin-circle.png" width="32" height="32"> Chia sẻ<br>Pinterest</a></p>
    </li>
  </ul>
</div>

Đoạn code file css

.sticky-container {
  padding: 0px;
  margin: 0px;
  position: fixed;
  right: -148px;
  top: 150px;
  width: 210px;
  z-index: 1100;
}

img.img-mxh {
  margin-top: 2px !important;
}

.sticky li {
  list-style-type: none;
  background-color: #fff;
  color: #efefef;
  border-radius: 5px;
  opacity: 0.7;
  height: 43px;
  padding: 0px;
  margin: 3px 0px 1px 0px;
  -webkit-transition: all 0.25s ease-in-out;
  -moz-transition: all 0.25s ease-in-out;
  -o-transition: all 0.25s ease-in-out;
  transition: all 0.25s ease-in-out;
  cursor: pointer;
}
.sticky li:hover{
  margin-left:-70px;
}
.sticky li img{
  float:left;
  margin:5px 4px;
  margin-right:5px;
}
.sticky li p{
  padding-top:5px;
  margin:0px;
  line-height:16px;
  font-size:11px;
}
.sticky li p a{
  text-decoration:none;
  color:#2C3539;
}
.sticky li p a:hover{
  text-decoration:underline;
}

.sticky {
  border: none !important;
}

Nội dung

code hàng ngang

<style>
	ul.mangxahoihi li {
  float: left;
  display: inline;
}
.mxh-container {
  width: 100%;
  float: left;
  margin-top: 11px;
}
ul.mangxahoihi li {
  padding-right: 15px;
}
ul.mangxahoihi img {
  width: 26%;
}
a.zalo-share-button {
  cursor: pointer;
}	
</style>

<script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script>	

<?php
  $actual_link = "http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";
?>
<div class="mxh-container">
  <ul class="mangxahoihi">
		<li>
			<div class="fb-like" data-href="<?php the_permalink(); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="true"></div>
		</li>
		
    <li> 
      <p><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?php echo $actual_link; ?>" target="_blank"> <img class="img-mxh" src="https://netweb.vn/icon/facebook-circle.png" width="32" height="32"> Chia sẻ</a></p>
    </li>
    <li>
			 
      <p><a class="zalo-share-button" data-href="<?php echo $actual_link; ?>" data-oaid="1601119718423308618" data-layout="2" data-color="blue" data-customize=true><img class="img-mxh" src="https://netweb.vn/icon/zalo-circle.png" width="32" height="32"> Chia sẻ</a></p>
    </li>
    
    <li>
      
      <p><a href="#" target="_blank"><img class="img-mxh" src="https://netweb.vn/icon/youtube-circle.png" width="32" height="32"> Đăng ký</a></p>
    </li>
    <li> 
      <p><a href="https://www.pinterest.com/pin/create/link/?url=<?php echo $actual_link; ?>&media=<?php echo the_post_thumbnail_url('large'); ?>&description=<?php echo get_the_title(get_the_ID()); ?>" target="_blank"><img class="img-mxh" src="https://netweb.vn/icon/pin-circle.png" width="32" height="32"> Chia sẻ</a>
			</p>
    </li>
  </ul>
</div>

 

Bài viết mới cập nhập

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  4 tháng trước, 214 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  7 tháng trước, 208 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)