Cách tạo Shortcode trong wordpress

7 tháng trước, Code plugin wordpress, Code theme wordpress, 73 Lượt xem

Tạo code trong file funcion.php

//Khởi tạo function cho shortcode
function create_shortcode() {
        echo "Xin chào netweb";
}
//Tạo shortcode tên là [test_shortcode] và sẽ thực thi code từ function create_shortcode
add_shortcode( 'netweb_shortcode', 'create_shortcode' );

Sử dụng Shortcode

[netweb_shortcode]

Sử dụng Shortcode trong php

link: https://developer.wordpress.org/reference/functions/do_shortcode/

echo do_shortcode( '[netweb_shortcode]' );

 

Bình luận trên facebook netweb.vn