Các kiểu dữ liệu trong php

5 năm trước, Lập trình php, php căn bản, 77 Lượt xem

Trong php có tổng cộng 7 kiểu dữ liệu:

 • Kiểu INT
 • Kiểu Boolean
 • Kiểu Số Thực (float, double)
 • Kiểu Chuỗi
 • Kiểu Mảng (array)
 • Kiểu NULL
 • Kiểu Đối Tượng (object)

Kiểu dữ liệu INT

Chữ INT là viết tắt của chữ INTEGER, là một kiểu dữ liệu dạng số và có thể ở viết ở nhiều cơ số khác nhau.

Ví dụ 1:

<?php
$a = 12345; // hệ số thập phân
$a = -1235; // số âm
$a = 0123; // Bát phân
$a = 0x1A; // Hệ thập lục
$a = 0b11111111; // Hệ nhị phân
?>

Kiểu số thực.

-Kiểu số thực các bạn có thể hiểu nôm na là số có phần dư,.. như: 5.5 hoặc 8.9.

-Trong PHP kiểu số thực tòn tại ở 2 dạng là float và double. Cách khai báo cũng tương tự như kiểu INT.

VD:

<?php
$float = 1.235;
?>

Kiểu boolean.

-Kiểu boolean trong PHP là một kiểu dữ liệu mà giá trị của nó chỉ tồn tại 2 giá trị TRUE,FALSE (có thể viết hoa, thường cũng được).

<?php
$is_Male = false;
?>

Kiểu chuỗi.

-Kiểu chuỗi trong PHP tồn tại ở hai dạng là String và Char. Để khai báo chuỗi thì giá trị của chuỗi phải được đặt trong cặp dấu ngoặc  hoặc “.

<?php
$string = 'netweb.vn';
//đúng
$string = "netweb.vn";
// đúng
$string = netweb.vn;
// sai
?>

-Riêng đối với chuỗi, trong PHP có cung cấp cho chúng ta hàm is_string() kiểm tra xem phần tử có phải chuỗi hay không. Hàm này kết quả sẽ trả về TRUE nếu đúng và FALSE nếu sai.

<?php
$a = 'netweb.vn';
//khai bao bien a
$b = 999;
//khai bao bien b
is_string($a); // true
is_string($b); // false
?>

Kiểu mảng.

-Kiểu mảng hay còn gọi là array trong PHP là một danh sách các phần tử có cùng, hoặc không cùng kiểu dữ liệu. Nó gồm có 2 loại mảng là mảng một chiều và mảng đa chiều và trong mỗi loại mảng đó nó lại phân ra thành mảng tuần tự và mảng bất tuần tự. Và để truy xuất phần tử trong mảng thì chúng ta cần phải dự vào vị trí của nó.

Khai báo mảng

-Để khai báo mảng trong PHP chúng ta có 2 cách khởi tạo:

<?php
$array = array();
?>
<?php
$array = [];
?>

Khai báo mảng

<?php
$array = array('giá trị 1', 'giá trị 2');
?>
<?php
$sv = array('Tài', 'Hải', 'Hà' , 'Hùng');
print_r($sv);
?>

Trả về:

Array ( [0] => Tài [1] => Hải [2] => Hà [3] => Hùng )

cách khác

<?php
$sv = array();
$sv[0] = 'Nguyễn Văn A';
$sv[1] = 'Nguyễn Văn B';
print_r($sv);
?>

In ra mảng theo số thứ tự

<?php
$sv = array('Tài', 'Hải', 'Hà' , 'Hùng');
echo $sv[0]; //Tài
echo $sv[1]; //Hải
echo $sv[2]; //Hà
echo $sv[3]; //Hùng
?>

Mảng kết hợp

Là Mảng có các phần tử được định danh bằng một cái tên và đương nhiên vị trí các phần tử sẽ không có thứ t

<?php
$sv = array();
$sv['sinhvien_a'] = 'Nguyễn Văn A';
$sv['sinhvien_b'] = 'Nguyễn Văn B';
print_r($sv);
?>

Kiểu NULL.

Đây là một kiểu dữ liệu rỗng. Khi khai báo biến kiểu này bộ nhớ sẽ tiếp nhận tên biến mà không tốn thêm bất kỳ một ô nhớ nào.

<?php
$a = null; // Khởi tạo biến $a và gán giá trị null
?>

Kiểu Object (đối tượng)

Riêng kiểu đối tượng (Object) thì nó liên quan đến kiến thức lập trình nâng cao

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  12 tháng trước, 360 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 241 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)